تبلیغات زودرس بلای جان مردم

امام پناهی به دنبال چه هستی؟!

امام پناهی به دنبال چیست؟ تبلیغات زودرس و مشمئز کننده وی ، حتی نزدیکان وی را هم آزرده...

گیلان نوا : امام پناهی به دنبال چیست؟ تبلیغات زودرس و مشمئز کننده وی ، حتی نزدیکان وی را هم آزرده.. بر اساس شنیده ها تماس های مکرر با افراد و دعوت آنان برای پیوستن به وی، سوء استفاده از موقعیت خانوادگی ، استفاده نامطلوب از اسامی بزرگان و… تنها گوشه ای از کارهای امام پناهی در فاصله هفت ماه مانده تا انتخابات مجلس است!

مردم فومن و شفت ، دیگر گول این سیرک ها را نمی خورند و قطعا برای انتخابات آینده مجلس ( به وقت خود ) هوشیار عمل می کنند ، آنها نمیخواهند یک عاشوری و بهروزی فر دیگر نصیبشان شود و…