تحلیل حجت الاسلام دکتر امینی از انتخابات

یادداشت / امنیت انتخابات

انتخابات در هرکشوری نشان از دموکراسی است . بشرط و شروطها ..

گیلان نوا : حجت الاسلام دکتر امینی و مطلب وی در مورد انتخابات :

انتخابات در هرکشوری نشان از دموکراسی است . بشرط و شروطها هر کشوری که مدعی دموکراسی است وبابرگزاری انتخابات می خواهند اثبات کنند ان کشوردارای دموکراسی است. ولی نمی توان باورکرد . مکرانکه حقوق تمام افرادی که دران نقش دارند رعایت شود لذا به همین دلیل بیشتر کشورها حتی کشورهای بیشرفته نیز ادای دموکراسی را درمی اورند و فقط نقش بازی میکنند . انتخابات اگربشکل صحیح برگزارشود تصویرواقعی وخوبی از دموکراسی میباشد انوقت میتوان مدعی شد ان کشوردارای دموکراسی است انچه دراین نوشتار به ان می پردازم امنیت انتخابات درکشورجمهوری اسلامی ایران است که تقریبا هردوسال یکبار ان را تجربه میکند .
انتخابات در ایران شامل می شود ازانتخاب نمایندگان مجلس خبرگان . ریاست جمهوری. نمایندگان مجلس و شوراها. دراین نوشتار بنده قصد دارم بدون قضاوت درخصوص تائیدصلاحیت کاندیداها ونوع نظارت شورای محترم نگهبان . درخصوص امنیت انتخابات مطالبی را به رشته تحریردرمی اورم اگررعایت شود . میتوانیم دراین بخش مدعی دموکراسی باشیم چون دراموزهای دینی ماحقوق مردم بعنوان حق الناس ارزش فوالعاده ای دارد. وهر کس موظف است ان را رعایت نماید تاحقی ازکسی ازبین نرود . درهمه کشورها شروطی برای ثبت نام کاندیداها وجود دارد . مثل مقدار تحصیلات . مقدار سن . و پایبندی به قانون اساسی کشور مربوطه و…..کشورایران نیزازاین قاعده مستثنا نیست شرایط خاص خودش رادارد . اماانچه که مهم است این است که هیات اجرایی وهیات نظارت درهراستان و شورای نگهبان به این باور برسند . که انشاالله رسیده اند امانتدارمردم می باشند و درتصمیم گیری خداوند رادرنظر بگیرند . وقانون رابنحواحسن اجرا نمایند البته بنده منکر ان نیستم ممکن است قوانین موجود دارای نواقصی باشند ولی انچه موجود است لازم الاجرا میباشد تازمان رفع نقص احتمالی انجام شود . موضوع دیگری که باید مدنظرشورای محترم نگهبان قرارگیرد عدالت درتبلیغات کاندیداها است بطور یقین ازنظر توانایی مالی همه نامزدها یکسان نیستند . پس شرایط تبلیغات باید طوری برنامه ریزی شود تاهمه نامزدها بتوانند خودشان راجهت معرفی بیشتر به مردم عرضه کنند . و تخطی ازقانون نکنند و حق دیگر نامزدهارا ازبین نبرند مسئله دیگر مردم باید بدانند ومتوجه باشند نامزدها فقط درحیطه وظایف نمایندگی ازتوانمندی خودشان سخن بگویند قول بدهند و دیگران را نیز تخریب نکنند غیرازاین ممکن است چون ممکن است مصداق عوام فریبی باشد انوقت متولیان امرباید برای انان اعلام جرم نمایند . ودرحین تبلیغات او را از صلاحیت خارج نمایند . یکی ازمسائلی که متاسفانه درچند سال اخیرشیوع پیداکرد . قول قرارهای مالی است که بعضی بعنوان دلال واسط بین بعضی از کاندیداها وبعضی از مردم پدید امدند . این افت بسیار خطرناک که ضررش را اول مردم و دوم خودحکومت متحمل خواهدشد . بسیارپدیده زشت میباشد وخطرناک یقینا چنین شخصی اگر بظاهر برنده انتخابات هم شود بدرد مردم وکشور نخواهد خورد دنبال رانت خاص خودش خواهد بود .درطول چهل واندی سال کم نبودند !! ازاین قبیل افراد درمجلس و ضررزیادی به کشور و ملت زدند . مرحله بعد روزانتخابات است . درمرحله اول حفاظت فیزیکی که برعهده نیروهای محترم نظامی وانتظامی است که بسیار حساس است . مضاف براینکه دشمنان قسم خورد ه درصدد بر هم زدن نظم میباشند . دراین خصوص باید مراقبت دیگری ازچشم این عزیزان دور نماند . واسطه های سود جو که جهت خریدوفروش ارا نزدیک حوزه اخذ رای پرسه میزنند راکنترل کنند . اما درخودحوزه رای گیری نماینده فرماندار . نماینده شورای نگهبان . رئیس صندوق. بازرس وسربازرس ها همه باید امانتدار واقعی باشند خداوند وشهدا را درنظربگیرند تادرهنگام اخذرای تخطی صورت نگیرد .درتمام محلات حسب تصمیم سنوات گذشته ازشوراها . دهیاران معمولا خواسته میشود چند نفراز معتمدین محل را به انهاهمکاری کنند مثلا افراد بیسواد وکم سوادی که مراجعه میکنند و توان نوشتن ندارند با انها کمک کنند باید مراقب باشند اکثر شوراهای محل ودهیاران متاثر از کاندیدای مورد نظر خودشان هستند واین موضوع باعث شائبه میشود لذا باید دقت شود خدای ناکرده حقی از کسی ازبین نرود . همچنین درشمارش ارا باید دقت کامل صورت گیرد . برگه های سفید بنام کسی نوشته نشود . تشابه اسمی به نفع یک نفر خوانده نشود اسامی مخدوش بنفع احدی منظور نشود دراول رای گیری تمام کسانی که درصندوق نقش ایفا می کنند توجه بفرمایند صندوق پلمپ شده باشد و چیزی درصندوق نباشد و تا پایان رای گیری وهنگام شمارش حضور داشته باشند . نهایت صندوق پلمپ شود ارای ماخذه صورت جلسه شود به امضا تمام اعضایی سرصندوق برسد وصندوق بسلامت به فرمانداری ارسال گردد . به امید روزی که جامعه ای کاملا دموکراسی و اسلامی داشته باشیم

حجه الاسلام دکتر فرامرزمباشرامینی