رئیس جمهور در سفر به گیلان:

گوهر بودن و زر بودن گوهررود و زرجوب متبلور شود

گیلان نوا؛ رئیس جمهور در سفر بهمن ماه سال 1400، فضای طبیعی دلنشین و زیبای استان گیلان را از جمله ظرفیت‌های بزرگ استان دانست و گفت: متاسفانه به این ظرفیت استان کم توجهی شده است

رئیس جمهور در سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۰، فضای طبیعی دلنشین و زیبای استان گیلان را از جمله ظرفیت‌های بزرگ استان دانست و گفت: متاسفانه به این ظرفیت استان کم توجهی شده است به نحوی که دو رودخانه گوهررود و زرجوب وضع بسیار نامناسبی دارند و امروز ضمن بازدید از گوهر رود تاکید کردم کارگروهی برای احیای این دو رودخانه و نیز تالاب تشکیل و به سرعت برای رفع مشکل هر سه بخش چاره‌اندیشی و گوهر بودن و زر بودن این دو رودخانه متبلور شود.

هفت ماه بعد، اسدالله عباسی، استاندار گیلان در جریان بازدید از این دو رودخانه با اشاره به تأمین اعتبارات لازم در خصوص رفع آلودگی دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت گفت: با مصوبات سفر هیچ مشکل و کمبود مالی وجود نداشته و این دو رودخانه در سه الی چهار سال آینده کاملا رفع آلودگی خواهند شد.

اکنون یک و سال هشت ماه از سفر رئیس جمهور به گیلان گذشته است اما حرکت ملموس قابل توجهی که مردم احساس کنند منشأ الودگی ها در این رودخانه ها در حال کم شدن است احساس نمی شود. چرا؟ مشکل از کجاست؟