الماسخاله .. این نام را باز هم تحمل کنید

کوتاه و تکراری / الماسخاله بازهم کاندید ریاست هیئت فوتبال گیلان شد !

چند روز دیگر انتخابات هیئت فوتبال گیلان برگزار می گردد و در بین اسامی نامزدهای این هیئت ورزشی مهم در کمال شگفتی و تعجب نام الماسخاله قدیمی ترین رئیس هیئت فوتبال کشور هم دیده میشود...

 

گیلان نوا : چند روز دیگر انتخابات هیئت فوتبال گیلان برگزار می گردد و در بین اسامی نامزدهای این هیئت ورزشی مهم در کمال شگفتی و تعجب نام الماسخاله قدیمی ترین رئیس هیئت فوتبال کشور هم دیده میشود !

الماسخاله زمانی که برای که برای اولین بار بر مسند هیئت فوتبال تکیه زد ، خیلی از جوانان و نوجوانان هنوز به دنیا نیامده بودند و یا تازه به دنیا آمده بودند ، ولی بعدا همان ها بزرگ شدند و بارها در استادیوم ها شعار معروف : الماسخاله حیا کن هیئت فوتبال رو رها کن ، سر دادند ، اما متاسفانه الماسخاله بی توجه به تمام انتقادات و شعارها معتقد است او باید بماند و خدمت کند چون احساس تکلیف می کند و..

چهار سال پیش که الماسخاله رئیس هیئت فوتبال شده بود وقتی اعتراض ها به سن و سالش و مدرک تحصیلی اش بلند شد ، گفتند با استفاده از درصد جانبازی اش این دوره هم استثنائا می تواند ثبت نام کند ، همان موقع با توجه به روسای هیئت فوتبال شهرستانها که منصوب الماسخاله اند ، که برخی از آنها سنشان به ۷۵ هم می رسد و اینکه در مجمع رای شان می چربد، انتخاب وی را قطعی و باقی نامزدها را بدون شانس دانستند و با خود گفتند اشکالی ندارد این چهار سال هم روی آن .. به جایش چهار سال دیگر یک جوان تحصیلکرده با ایده های نوین می آید، اما.. باز هم انتخابات فوتبال و باز هم نام الماسخاله و به زودی ریاست مجدد وی..

آقای الماسخاله اگر سابقه جانبازی و رزمندگی ات به شما می گوید : باید تحت هر شرایطی و بدون توجه به اعتراضات مردم ، ابقاء شوی باز هم باش و خوش باش با ریاست هیئت فوتبال ،فوتبال با کل توپ هایش و چمنهایش مال خودت.. ولی خودت هم می دانی نه سن و سالت اجازه جنب و جوش به تو می دهد و نه ایده برنامه جدیدی برای رو کردن داری و نه انگیزه ..از ما که گذشت و پیشرفتی در فوتبال گیلان با الماسخاله ندیدیم اما امیدواریم آیندگان ، فوتبال بدون امثال الماسخاله را ببینند و بتوانند پیشرفت فوتبال گیلان را حس کنند و..