راه آهن رشت آستارا و..

چالش های پیدا و پنهان راه آهن رشت – آستارا

🔹توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود برآورده می کند.

🔹توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود برآورده می کند.پایداری پایه واساس چارچوب جهانی پیشرو امروزبرای همکاری های بین المللی دردستور کار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار واهداف توسعه پایدارآن است.
🔹درژوئن ۲۰۲۲،رهبران محیط زیست از سراسرجهان ملاقات کردند تا باهدف تحرک برای دهه اقدام سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف،بررسی کنند که ماکجا بوده ایم و به کجا می رویم.در دهه ۲۰۲۰
-۲۰۳۰نیازبه اقدام برای مقابله بافقر رو به رشد،توانمندسازی زنان ودختران و رسیدگی به شرایط اضطراری آب و هوایی است.
🔹اهداف ۱۷توسعه پایدار به ترتیب عبارتنداز: دنیای بدون فقر؛گرسنگی صفر؛سلامت وبهزيستی؛کیفیت آموزش؛برابری جنسیتی؛آب پاک و بهداشت؛انرژی پاک و مقرون به صرفه؛کار شایسته و رشد اقتصادی؛ صنعت،نوآوری و زیرساخت؛کاهش نابرابری ها؛ شهرها و جوامع پایدار؛مصرف و تولید مسئول؛ اقدام برای آب وهوا؛ زندگی ومنابع آبی؛زندگی درزمین(خشکی)؛صلح،عدالت و نهادهای قوی؛مشارکت برای اهداف توسعه پایدار.