خداحافظی دیر هنگام

عزل مدیر بنفش بعد از دو سال..

با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، «محمدرضا رستمی» به عنوان سرپرست برنامه بودجه منصوب شد.

گیلان نوا : با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، «محمدرضا رستمی» به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان منصوب و معرفی شد.

شراره کاووسی که در دولت روحانی توسط نوبخت سرپرست سازمان برنامه بودجه گیلان شده بود ، موفق شد با ارتباطات خود دو سال در دولت رئیسی ماندگار شود ، کاووسی که یکی از ضعیف ترین مدیران برنامه و بودجه سالهای گیلان بود ، جفای زیادی در بحث بودجه به افراد و گروه های مختلف کرد و از هیچ کدام معاونین استاندار و حتی خود استاندار هم حرف شنوی نداشت ،بعنوان مثال : وی در تخصیص بودجه به سازمانهای مردم نهاد (علی رغم تاکید استاندار) و پی گیری تلفنی معاونین استاندار از وی ، چند سمن و طرحهایشان را پیچاند و با موذی گری تمام دستشان را در پوست گردو گذاشت و پولهایی که به اسم سمن بود ، هیچ کس از سرنوشت آن با خبر نشد! امیدواریم سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و امنیتی نسبت به ورود و خروج برخی مبالغ و هزینه کرد آن در زمان کاووسی ورود کنند.