شهردار اسبق لنگروددرگذشت

شهردار اسبق لنگرود درگذشت

گیلان نوا: افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد.

گیلان نوا: افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد.