هشدار به مدیران منطقه آزاد انزلی

دور زدن قانون در روز روشن در منطقه آزاد انزلی ؟!

بر اساس شنیده ها معاون سابق و بنفش منطقه آزاد انزلی ، که در آستانه بازنشستگی قرار داشت ، با بازخرید کردن خودش در محل کارش و گرفتن تمام هزینه های آن ، به دنبال قرار داد بستن یکساله در منطقه آزاد انزلی می باشد.

به گزارش گیلان نوا :بر اساس شنیده ها معاون سابق و بنفش منطقه آزاد انزلی ، که در آستانه بازنشستگی قرار داشت ، با بازخرید کردن خودش در محل کارش و گرفتن تمام هزینه های آن ، به دنبال قرار داد بستن یکساله در منطقه آزاد انزلی ، بعنوان کارمند می باشد!

اینکه یک معاون که در دولت روحانی با میلبونها تومان درآمد ، چقدر حقیر شده است که به دنبال بستن قرار داد یکساله است ، قطعا دلایل زیادی دارد که به راحتی می توان ، این اهداف را حدس زد.

به مدیران فعلی منطقه آزاد انزلی ، پیشنهاد می کنیم از این بی قانونی جلوگیری کنند و مانع ورود این شخص بنفش به منطقه آزاد انزلی یشوند ، در غیر اینصورت بازخرید و اهداف این شخص را به همراه نامش افشاء می کنیم و آنوقت ، همه آنها باید درگیر پاسخگویی به نهادهای امنیتی و نظارتی شوند.