کوتاه و مفید

حکم قطعی لغو انتصاب کامران میرزایی بعنوان شهردار رودبار صادر شد

کامران میرزایی عزل شد.

دکترمحسن خاکزاد وکیل آقایان مجتبی امانی و محمدصادقی در گفتگویی اعلام داشت: با رای قطعی صادره توسط شعبه محترم ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، حکم انتصاب آقای کامران میرزایی به عنوان شهردار رودبار لغو و ایشان دیگر قانونا شهردار رودبار نمی باشند.

کامران میرزایی شهردار معزول شهر رودبار که قبل از شهر رودبار، منجیل را با سودای شهرداری رودبار رها کرده بود نتوانست در شهر رودبار دوام بیاورد و…