تیم بی ریشه زرکان بازنده مجادله

حق به حق دار رسید / داماش برنده رای استیناف

کمیته استیناف رای درخصوص اعاده دادرسی باشگاه ورزشی شهید قندی یزد به طرفیت باشگاه داماشیان گیلان را صادر کرد، تا داماش پیروز این پرونده حقوقی باشد.

گیلان نوا : در خصوص اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید قندی یزد نسب به دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ این کمیته که مبین تائید دادنامه شماره ۳۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که دلالت بر محکومیت باشگاه مستدعی اعاده دادرسی به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر در مقابل تیم فوتبال داماشیان گیلان در بازی مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱۴و پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی به لحاظ استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای محمد علی اکبرخواه دارد نظر به اینکه جهت اعاده دادرسی به استناد بند ۶ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی، حکم اصداری شماره ۳۳۸۳ مورخ۱۴۰۱/۱/۲۱ کمیته وضعیت بازیکنان در اعلام رد دعوی باشگاه فرهنگی ورزشی داماشیان گیلان در مطالبه غرامت و اعمال محرومیت بازیکن مذکور به جهت فسخ غیر موجه قرارداد است هرچند دادنامه مذکور در زمان درخواست اعاده دادرسی قطعیت حاصل نکرده بود چون باشگاه داماشیان گیلان در پرونده کمیته وضعیت بازیکنان هزینه دادرسی مرحله بدوی را پرداخت نکرده است و رسیدگی در کمیته مرقوم مواجه با ایرادات شکلی بوده است.

لذا طی دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۱۴۰/۲/۲۴ کمیته استیناف دادنامه کمیته وضعیت بازیکنان نقض و قرار رد دعوای نخستین باشگاه داماشیان صادر می شود که با وصف مذکور تلقی برعدم ورود در رسیگی به ادعای فسخ غیرموجه مستوجب محکومیت بازیکن و باشگاه شهید قندی به پرداخت غرامت و محرومیت بازیکن است ازاین رو با توجه به مراتب مذکور مستنداً به مواد ۱۰-۱۰۸ و ۱۰۹ مقررات انضباطی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.