باغ و عمارت تاریخی چوکام خمام

گیلان نوا؛ اثر تاریخی چوکام در فهرست میراث فرهنگی کشور و ثبت ملی می باشد و متاسفانه در حال نابودی است.

این اثر تاریخی که در فهرست میراث فرهنگی کشور و ثبت ملی بوده و متاسفانه در حال نابودی هم  هست، متعلق  به ابوالقاسم خان قراگوزلو همدانی ملقب به” ناصرالملک” (متوفی ۱۳۰۶ ش) نایب السلطنه احمد شاه قاجار بود که بعدها به پسرش حسینعلی خان قراگوزلو رسید. این خانواده در تهران ساکن بودند و هرچند از گاهی در این عمارت که تفرجگاهشان بود، بسر می بردند.