در جلسات و دروس دکتر رحیم پور مطرح شد

اعتراض دکتر رحیم پور ازغندی در خصوص عدم انتخاب نمایندگان واقعی مردم در مجلس و مجلس خبرگان

ديكتاتورها احمق ترين مردم هستند وقتي تملقش را مي گويند خوشش مياييد..

 

🔻ديكتاتورها احمق ترين مردم هستند وقتي تملقش را مي گويند خوشش مياييد

🔸اعتراض دکتر رحیم پور ازغندی در خصوص عدم انتخاب نمایندگان واقعی مردم در مجلس و مجلس خبرگان
▪️مشروعیت حکومت زمانی است که ما تصميم بگيريم چه كساني وارد مجلس و خبرگان بشوند تا بتوانيم رهبر و دولت را انتخاب و نظارت كنيم
▪️كسي كه تملق تو را نكند و عيب هايت را بگويد برادر توست نه كسي تو هر چه بگويي تصديقت كند و بگويد بله قربان درست مي گوييد
▪️متملق چيزهاي زشت را زيبا نشان مي دهد و تو نمي فهمی جامعه چه خبر است
▪️حكومت اسلامي نبايد اجازه دهد منتقد منفور و متملق بشود محبوب
▪️حكومتي كه به چاپلوسان ميدان دهد احمق است
▪️امام مي فرمود مي خواهيم همه ملت را وارد دولت كنيم و اگر مردم از حكومت ترسيدند آن حكومت اسلامي نيست.