اظهار نظر خلیل در مورد ریزگرد گرگان!

آقای بهروزی فر از پل ورودی فومن چه خبر؟

بهروزی فر ضعیف ترین نماینده تاریخ فومن و شفت که در غیاب حجت الاسلام افتخاری ، نوانست رای و اعتماد مردم را کسب کند.

گیلان نوا : خلیل بهروزی فر ضعیف ترین نماینده تاریخ فومن و شفت که در غیاب حجت الاسلام افتخاری ، نوانست رای و اعتماد مردم را کسب کند ، اخیرا در سخنانی در مورد ریزگردهای گرگان صحبت کرده است .

اینکه یک نماینده در مورد استانهای کشور و مشکلات دیگر استانها اظهارنظر کند مشکلی نداریم ، اما اینکه یک نماینده در مورد مشکلات منطقه خود سکوت کند و سکوت خود را با اظهارنظر در مورد مشکلات دیگر استانها بشکند ، مشکل داریم.

از بهروزی فر باید پرسید ، تا چه مقدار به شعارهای خود در انتخابات عمل کرد؟ باید پرسید، چرا مردم فومن و شفت را نسبت به حل مشکلات منطقه خود نا امید کرد؟ بهروزی فر باید یک بیلان کاری از عملکرد خود( با سند و مدرک) ارائه کند که واقعا در این چهار سال چه کرده است؟ و این سئوال به ذهن متبادر میشود واقعا بهروزی فر با این عملکرد افتضاح خود ، قصد شرکت در انتخابات آینده مجلس را دارد؟!
راستی آقای بهروزی فر از پل ورودی فومن چه خبر…؟!